Language: | Mail | Calendar    

 

University Leadership

 

 

Professor HAN Hui,

   

 

 

Secretary of the University Party Committee

 

                      

Professor XIAO Yuanping,

 

 

President,

Deputy Secretary of the University Party

                          Committee

 

 

 

Deputy Secretary of the University Party Committee

Prof. LIU Zhaojun

Prof. YIN Xihui

Secretary of the University Discipline Inspection Committee

Prof. TANG Benwen

 

 

Vice President

Prof. XIE Xiaoyao

Prof. XU Xiaoguang

Prof. ZHAO Shouying

Prof. YI Yin

Prof. CHEN Yunkun

Prof. YANG Shengtian